T?i huy?n Văn Giang, t?nh H?ng Yên, xã Long H?ng & Nghĩa Tr? là đô th? ki?u m?u, văn minh, hi?n đ?i v?i nhi?u lo?i hình s?n ph?m dân c?, th??ng m?i và d?ch v?. Khu đô th? sinh thái Vinhomes Dream City bao g?m 3 lo?i hình: h?n h?p cao t?ng, th?p t?ng và nhà v??n, là s? hòa quy?n hoàn h?o gi?a kh?i ki?n ??trúc hi?n đ?i & không gian sinh thái r?ng m?, h?a h?n s? là n?i an c? lý t??ng cho ng??i dân khu đông c?a Hà N?i và t?nh H?ng Yên. V?i quy mô lên đ?n 4454 ha, Vinhomes Dream City Văn Giang có th? đáp ?ng m?i yêu c?u c?a khách hàng cũng nh? bi?n ??c m? s? h?u n?i an c? t?i Hà N?i hay H?ng Yên c?a m?i khách hàng thành hi?n th?c. Khu đô th? này đã t?o nên m?t đô th? hi?n đ?i, văn minh, đ?ng c?p theo tiêu chu?n Singapore trong t??ng lai. Vinhomes Dream City đ??c hình thành b?i các khu bi?t th?, nhà ph?, shop và chung c? cao c?p.L?y c?m h?ng t? Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City, Vinhomes Dream City ghi d?u ?n c?a s? tinh t? và thi?t k? sáng t?o v?i chu?i căn h? cao c?p. Là ch? đ?u t? h?ng sang, Vingroup đã ki?n ??t?o t?i khu đô th? nh?ng thi?t k? ?n t??ng và đ?c đáo nh?t dành cho nh?ng c? dân t??ng lai c?a đ? ch? h?nh phúc này.Đ?a ch?: Văn Giang, H?ng Yên, Hà N?i, 10000. Hotline: 0779414950 https://vinhomehungyen.land/ https://vinhomehungyen.land/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-12 (金) 13:58:21 (67d)