Vinhomes Dream City là m?t đ?i đô th? hi?n đ?i v?i nhi?u lo?i hình nhà ?, s?n ph?m th??ng m?i, d?ch v?;t?a l?c t?i xã Long H?ng & Nghĩa Tr?, Huy?n Văn Giang, T?nh H?ng Yên. Khu đô th? sinh thái Vinhomes Dream City bao g?m 3 lo?i hình: h?n h?p cao t?ng, th?p t?ng và nhà v??n, là s? hòa quy?n hoàn h?o gi?a kh?i ki?n ??trúc hi?n đ?i & không gian sinh thái r?ng m?, h?a h?n s? là n?i an c? lý t??ng cho ng??i dân khu đông c?a Hà N?i và t?nh H?ng Yên. Vinhomes đã phát tri?n d? án có quy mô lên t?i 4454 ha v?i m?c giá h?p lý, đáp ?ng nhu c?u c?a m?i khách hàng cũng nh? giúp h? có th? hi?n th?c hóa ??c m? s? h?u n?i an c? t?i Hà N?i ho?c H?ng Yên. Trong t??ng lai, tôi hình dung Singapore s? là m?t thành ph? văn minh, hi?n đ?i và đ?ng c?p theo tiêu chu?n c?a Singapore. Đ??c thi?t k? ti?p n?i thành công c?a d? án Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City, Vinhomes Dream City cung c?p nhi?u lo?i hình bi?t th?, nhà ph?, shophouse và căn h? cao c?p theo ý t??ng thi?t k? hi?n đ?i, thông minh và ki?n ??trúc tinh t?. Ch? đ?u t? Vingroup đã đ?a vào khu đô th? nh?ng thi?t k? sang tr?ng và đ?c đáo nh?t nh?m ph?c v? cho nh?ng c? dân t??ng lai c?a đ? ch? h?nh phúc c?a mình.Đ?a ch?: Văn Giang, H?ng Yên, Hà N?i, 10000. Hotline: 0579411023 https://vinhomehungyen.land/ https://vinhomehungyen.land/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-12 (金) 13:57:27 (67d)