SÀN GIAO D?CH D? ÁNĐ?i l? Thăng Long, Tây M?, Nam T? Liêm, Hà N?i. Hotline: 0941 559 666. Email: info.vinsmartcity@gmail.com. Th?i gian làm vi?c: 8:00 ? 18:00 Các ngày trong tu?n. NHÀ PHÁT TRI?N D? ÁN VINHOMES SMART CITYM?t b?ng d? án Imperia Smart City có t?ng di?n tích h?n 2,33ha đc thành l?p v?i 5 tòa tháp căn h? có đ? cao t? 38 đ?n 39 t?ng. Các căn h? chung c? Imperia Smart City Hà N?i bàn giao n?i th?t c? fan d?ng bao g?m t?t c? tr?n, t??ng, sàn g? cao c?p, đi?u hòa phòng khách, dòng thi?t b? v? sinh and thi?t b? chi?u sáng. Các thi?t b? bàn giao đc nh?p t? nh?ng hãng n?i th?t hàng đ?u toàn c?u. Đi?m đ?c bi?t c?a các căn h? Imperia Smart City là n?m c?nh m?t đ??ng kính tr?ng l?n 52m2 cùng t?m view thoáng đ?t ra khu công viên r?ng 10,2ha c?a d? án,Imperia Smart City đc chia làm 2 phân khu, v?i 5 Block bao g?m 3.922 căn h?, trong l??t m? bán th? nh?t ch? chi tiêu MIK Group đã cho ra m?t 2 tòa I4 ? hay còn g?i là Nguy?t qu? & I5 ? Th?o M?c thu?c phân khu TheFloral? Garden. Trong th?i gian t?i ch? đ?u t? chi tiêu ti?p theo ra m?t tòa căn h? th? 3 v?i tên th??ng g?i Lake 2. Đây là tòa căn h? n?m sát tr?c đ??ng chính & có t?m view tr?c di?n ra công viên & h? đi?u hòa. http://devops.grupovamos.com.br/imperiasmarttaymo1 http://merry.ee.ncku.edu.tw:8083/imperiasmarttaymo1 http://portal.abcnash.edu/forum/Threads.asp?ID=7829 https://www.divephotoguide.com/user/imperiasmarttaymo1 http://www.lg102-ciscvaio1.cs.hku.hk/imperiasmarttaymo1 https://gitlab.tue.nl/imperiasmarttaymo1 https://scm.cms.hu-berlin.de/imperiasmarttaymo1 https://www.supratraderonline.com/author/imperiasmarttaymo/ http://classifiedads.tk/author/sotaapp/ http://longthanh.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1286545&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-14 (木) 15:49:20 (44d)