Dragon Ocean Đ? S?n là siêu qu?n th? ngh? d??ng trên m?t bi?n l?n nh?t Vi?t Nam. Khác v?i đ?i d? án Vinhomes C? Loa, Dragon Ocean Đ? S?n thành l?p hoàn toàn trên m?t bi?n đem đ?n tr?i nghi?m ngh? d??ng gi?a b?u khâu khí b?n b? là bi?n. D? án khu du l?ch Đ?i R?ng hoàn thành s? góp ph?n đ?a H?i Phòng tr? thành đi?m đ?n du l?ch thú v? c?a Vi?t Nam và th? gi?i.? Tên Th??ng M?i: Dragon Ocean Đ? S?n? V? trí: P. V?n H??ng, Q. Đ? S?n, Tp. H?i Phòng? Ch? Đ?u T?: T?p Đoàn Geleximco? Di?n tích : 480ha? Lo?i hình phát tri?n: Bi?t th? ngh? d??ng, Shophouse, Minihotel, Condotel? Ti?n ích: Sân golf 27 h?,Trung tâm h?i ngh?, Khách s?n 5 sao; Resort; Khu ph? kinh t?; Bi?n nhân t?o; B? b?i n??c ng?t, b? b?i n??c m?n; Công viên n??c; Khu vui ch?i và gi?i trí…? Kh?i gian ki?n t?o: 5 năm, t? năm 2019 t?i 2023 https://trannghia.net/du-an-doi-rong-do-son/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-28 (木) 00:25:02 (31d)