N?m ? bìa r?ng ng?p m?n r?ng 2000ha và đ??c bao quanh b?i Dãy núi R?ng, Dragon Ocean Đ? S?n là m?t trong nh?ng n?i l?u trú t?t nh?t ? Đ? S?n, H?i Phòng. Là m?t siêu t? h?p ngh? d??ng mang t?m c? qu?c t? trong qu?n th? du l?ch DUY NH?T t?i Vi?t Nam, mang m?t di?n m?o m?i đ?p h?n, đa d?ng h?n v? m?i m?t. R?ng Đ?i D??ng Đ? S?n s? là bi?u t??ng r?c r? cho s? phát tri?n c?a du l?ch Đ? S?n trong 2-3 năm t?i.. Address: Đ? S?n, H?i Phòng, 04000 , Hotline: 0708539352 . Hà N?i 100000 https://duandragonoceandoson.com/

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS