Tranh trúc ch? là ngh? thu?t tranh trúc dân gian truy?n th?ng đc làm t? trúc.Vách ngăn phòng th? tranh trúc ch? nghĩa là tranh trúc ch? s? đc l?ng &o vách ngăn nh?m gi? b?c tranh mà v?n gi? đc ch?c năng ngăn phòng. Tranh trúc ch? là ngh? thu?t tranh trúc dân gian truy?n th?ng cu?i ngu?n lâu đ?i đc làm t? trúc.Vách ngăn phòng th? tranh trúc ch? nghĩa là tranh trúc ch? s? đc l?ng &o vách ngăn nh?m m?c tiêu gi? b?c tranh mà v?n gi? đc công d?ng ngăn phòng. Không gian phong th?y trong nhà đ??c chi?t kh?u s? m?t đó là phòng th?. Phòng th?, phòng khách, phòng ng? là nh?ng công trình ti?t minh. Vách ngăn phòng khách & phòng th? là ph??ng án đ? ngăn cách nh?ng công trình ti?t minh tránh kh?i xung đ?t công su?t phòng. Hi?n nay thì r?t nhi?u fan s?ng trong căn h? chung c? th??ng khó khăn khi tìm đ?a đi?m th? t? vì nh?ng lo?i b? v? m?t hi?n tích c?a căn h?. Chuyên gia phong th?y s? t? v?n ch?a s? quy ví m?t trong các chú ý khi k?t h?p phòng khách và phòng th? b?ng vách ngăn phòng khách and phòng th? trong kho?ng không chung c?. Khi bài trí kho?ng không th? t?, không gian tâm linh v?i phòng khách nh?ng b?n tránh không gian tâm linh màu s?c quá n?i tr?i so v?i nh?ng đ? n?i th?t trong kho?ng không phòng khách. Tránh bài trí kho?ng không th? t? b? nh?ng kh?i h? th?ng nh? d?m xà c?t ? trong nhà khách khi đè lén lên ho?c là b?n thân m?i h? cũng c?n l?u ý đ?n cái vi?c bài trí làm ra sao cho không khí th? t? t?c là ban th? tránh b? nh?ng ánh sáng d??ng quan c?a ban công cũng nh? là kh?i h? th?ng phòng khách soi r?i &o ban th? n?u nh? phòng khách qua sáng m?i cá nhân có rèm ho?c vách ngăn phòng khách, vách ngăn phòng th? đ? làm làm th? nào cho phòng th? có kho?ng ánh sáng cân x?ng v?a ph?i đ? s? h?u th? t? đ??c l?u khí. http://www.magcloud.com/user/dosondragonocean http://ror.hmm2s.net/index.php?dosondragonocean73 http://weardb.com/wiki/index.php?dosondragonocean70

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS